Avbokning event/aktiviteter

Vid eventuell avbokning av hela eller delar av arrangemanget förbehåller sig ActiPro Event rätten att fakturera upparbetade kostnader enligt nedan. Avbeställning för hela bokningen kan göras fram till 90 dagar i förväg utan avgift, upparbetade kostnader faktureras *. Vid avbeställning 89-60 dagar i förväg debiteras 50% *. Vid avbeställning 59-30 dagar innan debiteras 75% *. Vid avbeställning 29-0 dagar innan debiteras 100% *. Vid avbeställning av flera eventdatum för samma arrangemang räknas avbokningsintervallet från första eventdatum.

*Om ActiPro Event för kunds räkning ingår avtal med underleverantörer som ska leverera eventets olika delmoment och att det för dessa delmoment är respektive leverantörs villkor som gäller mot kund. Aktuella villkor för eventuella underleverantörer ska visas upp på anmodan.

Övrigt
Om kostnadsförändringar för ActiPro Event inträffar efter boknings-bekräftelsen och som beror på påvisbara faktorer utanför ActiPro Events kontroll, äger ActiPro Event rätt att justera priset med motsvarande belopp.

Allmänna villkor

Mellan ActiPro Event med organisationsnummer 556580-2435 och dess uppdragsgivande kund där ActiPro Event tillhandahåller olika uppdrag i form av varor och tjänster samt andra konsulttjänster. De allmänna villkoren utgör således en del av det träffade avtalet mellan parterna.

§ 1 Omfattning
ActiPro Event tillhandahåller de tjänster och produkter i enlighet med uppdragsavtalet.

§ 2 Pris
Samtliga priser i offerten är angivna exklusive mervärdesskatt och andra eventuella tillkommande skatter om annat ej anges, likaså är kostnader för nyttjande av kundens resurser, lokaler, bildmaterial etc. exkluderade. I den mån platshyra, tillståndsavgifter eller andra kostnader tillkommer, är även de exkluderade, om de ej omnämns i offerten.

§ 3 Avtalstid
Tjänsten/uppdraget skall utföras enligt angivna datum.

§ 4 Betalningsvillkor
30 dagars betalningsvillkor från fakturadatumet. Vid utebliven betalning utgår tilläggsränta med 2 procent per påbörjad månad.

§ 5 Delfakturering
Om ej annat avtalats äger ActiPro Event rätten att delfakturera 20% av offererat värde vid offertens godkännande. Resterande belopp faktureras enligt avtalet.

§ 6 Försäkring vid transport, lagerhållning och genomförande
ActiPro Event tillhandahåller tillbörlig företagsförsäkring vid aktivitetens genomförande gällande ActiPro Events personal och material. Produkter och personal som tillhör kund skall vara försäkrade av kunden under transport, lagerföring och uppdragets löptid.

§ 7 Definitioner producerat materiel

Hyra
Produkter eller materiel som benämns med ’hyra’ ställs till kunds förfogande inom ramarna för produktionen bestämd tidsperiod. Efter hyresperiodens slut har kund ingen förfoganderätt för produkter/materiel.

Beställt materiel
Materiel som produceras för kunds räkning inom ramarna för projekt skall efter avslutat projekt avhämtas av kund eller enligt särskild överenskommelse.

§10 Förfoganderätt
För materiel som producerats av ActiPro Event för genomförandet av aktiviteten och som ej på kundens begäran skall lagerhållas äger ActiPro Event rätten att nyttja sådan utrustning för annat uppdrag alternativt kassera materialet på uppdragsgivarens bekostnad.

§11 Sekretess
Ömsesidig sekretess råder mellan parterna och vid överenskommen konfidentiell information skall inte utan andra partens godkännande lämnas till tredje part. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört gälla.

§12 Begränsning av ansvar
ActiPro Events ansvar begränsas till den aktivitet som skall utföras, och utesluter eventuella immateriella skador som kan uppkomma i samband med aktivitetens genomförande. ActiPro Event kan således aldrig ställas till skadeståndsansvar till ett värde överstigande den offererade aktivitetens/tjänstens värde. ActiPro Event ansvarar inte för några eventuella skador eller förluster för kunds varor eller produkter vid exempelvis frakt eller tillhandahållandet av dem. Eventuella kostnader för ersättning eller reparation av utrustning, ej tillhörande ActiPro Event, bekostas ej av ActiPro Event om den parten icke gjort sig skyldig till uppsåtligt beteende i samband med försvinnande eller skada på utrustning.

§12.1 Gerillamarketing
Vid aktiviteter av gerillamarketing-karaktär d.v.s. där aktiviteten skall genomföras utan tillstånd från ex markägare, skall tjänsten vara att betrakta som utförd i och med det att förutsättningarna för tjänstens utförande är levererat. Hindras tjänstens genomförande, oavsett tidpunkt p.g.a. att exempelvis tillstånd saknas betraktas leveransen som fullgod och fullständig betalning skall erläggas.

§12.2 Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att i god tid tillhandahålla det material som kunden avser skall ingå i produktionen.

§13 Tvist
Vid en eventuell tvist skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo. Kan inte en uppgörelse i godo träffas skall tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige.